pokyny pro autory

Děkujeme za zájem o přispění do našeho časopisu, zde uvádíme pár obecných pokynů k dalšímu postupu po schválení vaší anotace a také k formální úpravě vašich článků. V případě jakýchkoliv nejasností pište na náš email: redakceflux@gmail.com 

Každý autor obdrží jeden výtisk časopisu. Příspěvky nejsou honorovány. Celý text je vydán tiskem a půl roku po vydání bude celé číslo zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách časopisu v sekci archiv.

Texty projdou redakční korekturou. Poté vám článek zašleme s poznámkami zpět k připomínkování a finální autorizaci. V rámci zachování jednoty časopisu a bezproblémové sazby vašich textů prosíme o dodržení následujících formálních pravidel. 

Délka 

Délka příspěvku může být maximálně 10 NS pro články v tematické sekci a maximálně 13 NS pro články v sekci studentských prací.  

Formátování 

Defaultní formátování aplikace MS Word 2010 a novějších verzí. Pro nadpisy používat ideálně „styly“, jenž aplikace Word nabízí. Doporučujeme používat zejména styl: Název, Nadpis 1, Nadpis 2, Podnadpis, Citát. Pokud vám funkce stylů nefunguje, nebo používáte jiný editor, používejte na nadpisy a podnadpisy font Calibri Light (nadpisy), velikost odstupňujte podle úrovně nadpisu; pro text Calibri (základní text) vel. 11, pro poznámky pod čarou též font Calibri velikost 10 (defaultní nastavení MS Word 2010 a pozdější). Pro odsazení odstavců NEPOUŽÍVEJTE tabulátory, pouze odsazení řádkováním (rovněž defaultní nastavení MS Word 2010 a pozdější). Text není třeba zarovnávat do bloku. 

Citace 

Jelikož je Flux primárně časopisem studentů ÚFAR FF UK, vyžadujeme striktně citační normu doručenou pro studentské a závěrečné práce na ÚFARu. Podrobný popis citační normy naleznete ZDE.

Při psaní zkratek, cizích slov apod. doporučujeme autorům vycházet z z manuálu OIKOYMENH.

Nepřikládejte za články bibliografický seznam, ani odkazy pro další studium, ty v případě potřeby uvádějte do poznámek pod čarou.

Informace o autorovi

Na závěr textu prosíme uveďte školu, studijní obor a stupeň (bakalářské/magisterské/doktorské) vašeho současného studia, případně již dosažené vzdělání, povolání či jinou informaci o vás, která je relevantní pro daný článek.

Další formální požadavky 

Články budou podrobeny korektuře, přesto se ujistěte, že ve svém textu dodržujete níže sepsané formální požadavky.

  • Při psaní věnujte prosíme pozornost mimo jiné i správnému užívání kurzívy, uvozovek, závorek, odlišování dlouhých pomlček a spojovníků apod.
  • Pokud píšete v angličtině či ve slovenštině, dodržujte pravidla pro správné používání uvozovek, pomlček či spojovníků v daných jazycích.
  • V textu užívejte kurzívu pro zvýraznění (nepoužívejte tučné písmo, ani podtržení), pro text v cizím jazyce (např. pro cizojazyčné pojmy) a pro názvy knih, článků, časopisů a dalších děl.
  • Závorky používejte nejdříve kulaté: (…). Pokud text v kulatých závorkách potřebujete dát do dalších závorek, použijte závorky hranaté: […].
  • Užívejte běžné české uvozovky (dvojité: „…“, před textem dole, za textem nahoře). V případě, že potřebujete použít další uvozovky v textu, který již je uvozovkami zvýrazněn, používejte uvozovky jednoduché (,…‘).
  • V textech je třeba rozlišovat mezi dvěma typy pomlček, konkrétně dlouhou pomlčkou a spojovníkem. Spojovník (‑) je krátká vodorovná čára, používá se pro spojení dvou slov v jeden celek a píše se bez mezer okolo. Píše se při dělení slov, u některých složených přídavných jmen (např. česko-francouzský), u těsného spojení podstatných jmen (např. tlumočník-překladatel), u složených jmen (např. Jean-Paul Sartre) atd.
  • Pomlčka (–) je dlouhá vodorovná čára, obvykle odděluje části projevu (např. nahrazuje čárku u vsuvek) a píše se s mezerami okolo. Dále se používá k vyjádření rozsahu a vztahu ve významu „a“ (např. dvojice Zikmund–Hanzelka) nebo „versus“. V těchto případech se píše bez mezer, pokud spojuje dva jednoslovné výrazy (např. vztah člověk–zvíře, otevírací doba 8–16 h, strana 23–26), s mezerami pak v případě víceslovných výrazů (např. přímý let Praha – Abu Dhabi).
    • V angličtině ovšem spojovník (-) obyčejně nahrazuje výraz „až“ a píše se tedy: pages 40-98. V češtině píšeme strana 40–98.

Pro konkrétní příklady doporučujeme manuál nakladatelství OIKOMENH (strany 10–12) a dále doporučujeme v případě nejasností používat Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český AV ČR, obzvláště hesla ke spojovníku a pomlčce.

Ukázkové formátování naleznete článku ZDE.